851 Athens-Nikaia

0012-25[ακολουθεί το κείμενο στην ελληνική]

Salon de Vortex
continues its nomadic practices within the structured urban space, transferring its attention from the metropolitan center to the heart of the west suburbs of Athens, Nikaia.
The work 851 Athens-Nikaia (which was a well known bus line), presented in 2015 Art Athina, is a starting point of a critical approach to the connections between fatherland and metropolis and consists a “prologue” to the work in progress titled Stories from the west side. This broader work will attempt to build interpretations of the period starting from the big cordon of the Germans in Nikaia in August 1944 (resulting in numerous executions of the locals, arrests and imprisonments in concentrations camps) and ends with the dissolution of the local center of the Golden Dawn ( the neo-nazi political party) in 2014.
We are concerned with the complementary relationship of the past to the present moment, with the playful scarification of history, a constant practice of our collective since its foundation in 2009. We consider the suburbs as a more dynamic field than the metropolitan center for the continuation of our activity and research, and so we move from the Historical center to the Historical suburb. (This particular area happens to be the place of origin for both of us).
Stories from the west side, will be situated in Nikaia where we plan to create a network involving architects, urban planners, writers, historians, social activists, artists, in order to illuminate aspects of the place and bring forward its particular qualities.
Urban wandering, the interpretation of the suburban network and the emergence of the micro-cultural particularities, the re-description of events, the phycogeography of the area and its differentiations within time consist the main methodological tools and the artistic practices of this venture.

At the core of  Salon de Vortex, are: Yiannis Isidorou Yiannis Grigoriadis.

============
Η oμάδα Salon de Vortex των Γιάννη Γρηγοριάδη και Γιάννη Ισιδώρου συνεχίζοντας τις νομαδικές πρακτικές της στο δομημένο περιβάλλον, μετατοπίζει τη προσοχή της από το μητροπολιτικό κέντρο στη καρδιά των δυτικών προαστίων και συγκεκριμένα στη Νίκαια.

Το έργο 851 Αθήνα-Νίκαια που παρουσιάζεται στην Art Athina 2015, είναι ένα σημείο εκκίνησης για μία κριτική προσέγγιση τως συνδέσεων και των συσχετισμών μεταξύ πατρίδας και μητρόπολης και αποτελεί “πρόλογο” στο έργο εν εξελίξει με τίτλο Ιστορίες από τη δυτική πλευρά. Το ευρύτερο αυτό έργο θα επιχειρήσει να προσεγγίσει ερμηνευτικά, και με την επί τόπου εγκατάσταση ενός εργαστηρίου κοινωνικής ιστορίας, την περίοδο που ξεκινά με το μπλόκο της Κοκκινιάς τον Αύγουστο του 1944 και τελειώνει με την διάλυση του τοπικού πυρήνα της Χ.Α της Νίκαιας το 2014.

Και σε αυτό το έργο κυριαρχεί η παιγνιώδης αναμόχλευση της ιστορίας, ως πάγια τακτική που εφαρμόζεται από την ίδρυση της ομάδας το 2009.
Εκτιμούμε το προάστιο ως
δυναμικότερο πεδίο από το μητροπολιτικό κέντρο για την συνέχεια της έρευνας και της δράσης μας, (Η συγκεκριμένη περιοχή τυχαίνει να είναι ο τόπος καταγωγής και των δύο μας). Προσβλέπουμε σε μια ουσιαστική μετατόπιση μίας καλλιτεχνικής έρευνας που δρα, σχεδιάζει, ερμηνεύει και στοχάζεται από το Ιστορικό Κέντρο προς στο Ιστορικό Προάστιο.

Οι “Ιστορίες από την δυτική πλευράθα έχουν ως έδρα την Νίκαια, όπου σκοπέυουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που θα εμπλέξει αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, λογοτέχνες, ιστορικούς, καλλιτέχνες και κοινωνικούς ακτιβιστές για να φωτίσουν πτυχές του τόπου και να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ποιότητες του. Η περιπλάνηση, η ερμηνεία του προαστιακού δικτύου και η ανάδειξη των μικροπολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, οι παραστάσεις και οι αναπεριγραφές τους, η ψυχογεωγραφία της περιοχής και οι διαφοροποιήσεις της μέσα στο χρόνο θα αποτελέσουν τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τις καλλιτεχνικές πρακτικές του εγχειρήματος.

At the core of  Salon de Vortex, are: Yiannis Isidorou Yiannis Grigoriadis.

About isidorou

everyday life, daydreaming, critique,fragments and theories, impossibilities, practices,false strategies, city slang
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s